اعلام آمادگی سازمان ملل برای پیگیری اموال مصادره شده ایران جابری انصاری در نشست خبری مطرح کرد:

اعلام آمادگی سازمان ملل برای پیگیری اموال مصادره شده ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده برای پیگیری اموال مصادره ایران توسط آمریکا، گفت: سازمان ملل آمادگی خود را برای همکاری با ایران نسبت به این مسئله اعلام کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ حسین...