ریاست اسرائیل در کمیته حقوقی سازمان ملل از مصادیق برخورد دو گانه سردار احمدی‌ مقدم در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

ریاست اسرائیل در کمیته حقوقی سازمان ملل از مصادیق برخورد دو گانه

فرمانده سابق نیروی انتظامی گفت: ریاست اسرائیل در کمیته حقوقی سازمان ملل، از مصادیق برخورد دوگانه مجامع بین‌ المللی است. به گزارش رس شیعه؛ سردار اسماعیل احمدی‌ مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی در حاشیه حضور در مراسم...