لزوم الصاق پیوست های انتظامی در طرح‌ های کلان کشور رئیس پلیس پیشگیری ناجا:

لزوم الصاق پیوست های انتظامی در طرح‌ های کلان کشور

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر لزوم الصاق پیوست انتظامی برای طرح‌های کلان گفت: در حال حاضر معتقدیم که همزمان با اجرای هر طرحی یک کارشناس انتظامی حضور داشته باشد و جوانب امنیتی رعایت شود. به گزارش پرس شیعه؛ سردار...