راهکارهای عملی تحصیل سعه صدر

راهکارهای عملی تحصیل سعه صدر

اگر کسی بخواهد از صفات ارزشمند و پسندیده برخوردار شود، باید عملکرد خود را با نتایج آن صفات تطبیق نماید. یعنی با اعمال نیکو، فضائل اخلاقی را در خود ایجاد و تقویت کند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله العظمی مظاهری در پاسخ به...