سفیر عربستان در عراق به عنوان سفیر داعش است یکی از رسانه افغانستان؛

سفیر عربستان در عراق به عنوان سفیر داعش است

یکی از رسانه افغانستان با انتشار گذارشی سفیر عربستان در عراق به عنوان سفیر داعش در بغداد یاد کرد و نوشت، اقدامات «ثامر السبهان» سفیر سعودی در بغداد دیگر جای هیچ شک و تردید در رابطه با نقش عربستان در بروز مشکلات عراق باقی...