خطر دسترسی تروریستها به سلاحهای اتمی آمریکا در ترکیه یک اتاق فکر آمریکایی گزارش داد:

خطر دسترسی تروریستها به سلاحهای اتمی آمریکا در ترکیه

یک اتاق فکر آمریکایی با استناد به ناآرامی های اخیر در ترکیه و مجاورت مکانی با میدان نبرد سوریه، خواستار جمع آوری فوری سلاحهای اتمی آمریکا از پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری...