تولید انسولین از مینی معده های مهندسی شده موجود در موش توسط محققان اثبات شد؛

تولید انسولین از مینی معده های مهندسی شده موجود در موش

محققان کشف کرده اند که بافت مشتق از پایین معده بیشترین پتانسیل را برای بازبرنامه ریزی به سلول های پانکراسی تولید کننده انسولین (سلول های بتا) دارد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از ، محققان نمونه هایی از مشتق از پایین معده...