سمپوزیوم فرهنگ شهروندی با موضوع منازعه سنت و مدرنیسم برگزار می‌شود

سمپوزیوم فرهنگ شهروندی با موضوع منازعه سنت و مدرنیسم برگزار می‌شود

سمپوزیوم فرهنگ شهروندی با موضوع منازعه سنت و مدرنیسم به همت انجمن جامعه شناسی ایران و دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ سمپوزیوم فرهنگ شهروندی با موضوع منازعه سنت و مدرنیسم با همکاری انجمن...