یک خواسته و ۱۰۰ بار اعتراف

یک خواسته و ۱۰۰ بار اعتراف

آیا هیچ گاه در مسجد مقدس جمکران یا هر مکان دیگری که به خواندن این نماز، مشغول می شویم، به این فکر کرده ایم که چرا این ذکر را در هر دو رکعت، ۱۰۰ بار تکرار می کنیم؟ و چرا تنها در مورد این نماز؟ مفاتیح را ورق زده و روی دستور...