سنّت هاى الهى در قرآن

سنّت هاى الهى در قرآن

خداوند (جل شأنه) نیز قوانین و برنامه هایى را براى خود معیّن کرده و قوانینى را براى مردم، که از طریق انبیا اعلام کرده است. به قوانینى که خداوند براى خودش تعیین کرده است، سنّت الهى «سنّه اللّه» (سوره احزاب، آیه ۱۳۸) مى...