با ورود به محرم؛ سوار کشتی نجات شویم!

با ورود به محرم؛ سوار کشتی نجات شویم!

آغاز و شروع سال قمری از ماه محرم است، همان ماهی که خداوند در قرآن (سوره البقره، آیه ۲۱۷) از آن با عظمت یاد کرده و برای شکنندگان حرمت این ماه عذاب سختی قرار داده است، ولی در سال ۶۱ قمری حرمت این ماه را نگه نداشته و نوه پیامبر...