آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ انسان

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ انسان

سوره انسان مکی است.  در آیه نخست این سوره می خوانیم: آیا (چنین نیست که:) بر انسان روزگاری گذشت، در حالی که چیز قابل ذکری نبود؟ آری مسلماً زمانی طولانی بر انسان گذشته که در آن مدت چیز قابل ذکری نبوده است! توضیح آنکه: ماده و...