آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ تغابن

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ تغابن

تغابن یعنی زیان دیدن و زیان زدن و نیرنگ دو طرفه در معامله و این سوره مدنی است.  یکی از اسامی قیامت یوم التغابن یعنی روز فریب و زیان است. غبن به معنی زیان و خسران و فریب و نیرنگ در معامله است. قیامت را روز زیان و نیرنگ گفته...