آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ حدید

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ حدید

حدید یعنی آهن و این سوره مدنی است.  از آنجا که در آیه ۲۵ این سوره سخن از آهن به میان آمده، این سوره حدید نام گرفته است. ترجمه آیه چنین است: براستی (ما) پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را...