آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ ذاریات

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ ذاریات

ذاریات یعنی بادها و این سوره مکی است. ذاریات جمع ذاریه، به معنی بادهایی است که گرد و غبار را به هوا بلند می کند. در آغاز سوره چنین آمده است: سوگند به بادهای ذره افشان، و ابرهای گرانبار، و (کشتی ها؛ آن) سبک سیران، و تقسیم...