آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ صافات

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ صافات

صافات یعنی صف بستگان و این سوره مکی است.  در آغاز این سوره آمده است: قسم به صافات، زاجرات و تالیات که همانا خدای شما یک یاست. این سوگند در واقع رد عقاید باطل مشرکین است که الهه‌ها و خدایان متعددی را می‌پرستیدند و با این...