آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ غافر

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ غافر

غافر یعنی آمرزنده گناه و از اسامی خداست. این سوره مکی است. به گزارش پرس شیعه؛ در آیه سوم این سوره از خداوند با صفت «غافر الذنب» سخن به میان آمده است. «غافر» به معنای آمرزنده و بخشاینده است و «غافر الذنب» به معنی بخشاینده...