آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی

فاطر یعنی آفریننده و پدید آورنده و این سوره مکی است. به گزارش پرس شیعه؛ «فاطر» به معنی آفریننده موجودات است کسی که هستی را از عدم آفریده است. «فاطر» از اسامی خداست. در آیه نخست این سوره از خداوند با نام «فاطر السموات و...