آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مدثر

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مدثر

مدثر یعنی جامه به خود پیچیده و این سوره مکی است.   مدثر یعنی کسی که در هنگام خواب خود را به لباس رو پیچیده است. دثار لباسی است که روی لباس های زیر پوشیده می شود. چون این سوره در چنین حالتی بر رسول گرامی (صلی الله علیه و آله...