آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی

نور یعنی روشنایی و این سوره مدنی است. به گزارش پرس شیعه؛ کلمه «نور» در آیه ۳۵ این سوره – آیه نور – ۵ مرتبه آمده است. ابتدای آیه چنین است: (خداوند نور آسمانها و زمین است ...) منظور از این عبارت چیست؟ آیا منظور آن است که...