آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مزمل

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مزمل

مزمل یعنی روانداز به خود پیچیده و این سوره مکی است.  مزمل یعنی کسی که لباس یا رواندازی به خود می پیچد تا بخوابد و استراحت کند یا از سرما محفوظ بماند. در این سوره به حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب شده است: یا...