آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ معارج

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ معارج

معارج یعنی درجات و مراتب و این سوره مدنی است.  این سوره با نقل درخواست عذاب از سوی یکی از کفار، آغاز می شود. سپس اشاره می کند که این عذاب وقتی بر کافران فرود آید، هیچ مانعی نمی تواند از آن جلوگیری کند. کفار عذاب را دور می...