آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مُلک

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مُلک

ملک یعنی فرمانروایی و این سوره مکی است. در آیه نخست این سوره می خوانیم: پر خیر و برکت است آنکه فرمانروایی به دست اوست و او به هر چیزی تواناست. آری هر چیزی که انسانها از آن بهره مندند، سرچشمه آن خیر، خداست. نعمت های...