آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی

مومنون یعنی ایمان آورندگان و این سوره مکی است. به گزارش پرس شیعه؛ در آغاز سوره خبر از رستگاری مومنان می‌دهد و نیز ویژگی‌های آنان را بر می‌شمارد. آیات ۱ تا ۱۱ چنین می‌فرماید: به راستی مومنان به فلاح و رستگاری...