آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/ناس

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/ناس

ناس یعنی مردم و این سوره مکی است. در این سوره می خوانیم: بگو: پناه می برم به پروردگار مردم، فرمانروای مردم، معبود مردم، از شر وسوسه گر نهانی (وسواس خناس)؛ آنکه در سینه های مردم وسوسه می کند، چه از جن و (چه از) انس کلمه ناس...