آشنایی با سوره های قرآن، کتابی آسمانی

آشنایی با سوره های قرآن، کتابی آسمانی

سوره نساء چون احکام ازدواج با زنان و حقوق آنان، در آن آمده است، سوره زنان نامیده شده است. به گزارش پرس شیعه، نساء یعنی زنان و سوره مدنی است. در زمان جاهلیت، زنان از تمامی حقوق خویش محروم بودند: نه مالک اجرت کار خویش...