پاسخ نویسنده سعودی به اظهارات مبلغ وهابی نویسنده سعودی:

پاسخ نویسنده سعودی به اظهارات مبلغ وهابی

یک نویسنده سعودی در پاسخ به اظهارات احمد بن سعد قرنی مبلغ وهابی عربستانی گفت: شیعیان عربستان توهین نمی کنند و ناسزا نمی گویند و سخنانت نوعی تایید تروریسم است. به گزارش پرس شیعه،"سکینه المشیخص" در پاسخ به اظهارات قرنی مبنی...