حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن چشم دشمن را کور کرد امام جمعه ورامین:

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن چشم دشمن را کور کرد

ورامین-امام جمعه ورامین گفت:امروز مجلس، دولت، کشاورزی، صنعت و سیاست کشور برای خود این ملت است و هیچ قدرتی در عالم هیچ دسترسی بر این کشور ندارد و همین امر آمریکا را عصبانی کرده است. به گزارش پرس شیعه، آیت الله سید مرتضی...