ذخایر ژنتیکی و زیستی منشا ثروت و توسعه اقتصاد هستند رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی:

ذخایر ژنتیکی و زیستی منشا ثروت و توسعه اقتصاد هستند

رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران گفت: این ذخایر، منشا ثروت هستند از این رو می توان با نگاهی عمیق به این ذخایر زیستی و ژنتیکی به اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان رسید. به گزارش پرس شیعه؛ سید ابولحسن شاهزاده فاضلی با صدور...