همکاری کتابخانه ملی ایران با ۵۷ کتابخانه ملی و ۵۳ آرشیو ملی جهان صالحی امیری خبر داد؛

همکاری کتابخانه ملی ایران با ۵۷ کتابخانه ملی و ۵۳ آرشیو ملی جهان

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از همکاری این سازمان با ۵۷ کتابخانه ملی، ۵۳ آرشیو ملی جهان و سه سازمان بین المللی شامل «ایفلا»، «ایکا» و «یونسکو» خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و...