رژیم صهیونیستی برای مبارزه با اعراب آماده شده است یکی از اندیشمندان مصر:

رژیم صهیونیستی برای مبارزه با اعراب آماده شده است

یکی از اندیشمندان مصر تصریح کرد: رژیم صهیونیستی برای مبارزه با اعراب آماده شده است بر همین اساس حکومت مصر نسبت به تحرکات این رژیم هوشیار باشد. به گزارش پرس شیعه به نقل از صوت الامه، سید طاهر الهاشمی، از اندیشمندان شیعه...