عربستان حج را سلاح سیاسی قرار داده است نماینده سنای پاکستان:

عربستان حج را سلاح سیاسی قرار داده است

نماینده سنای پاکستان بیان داشت: اعتقاد دارم عربستان از موضوع حج به عنوان یک سلاح سیاسی در برابر ایران بهره برداری کرده است و با این کار مرتکب اشتباه بزرگی شده است. به گزارش پرس شیعه؛ سید طاهر حسین مشهدی نماینده سنای...