دشمنان ایران از پیشرفت جمهوری اسلامی می ترسند قاری آلمانی:

دشمنان ایران از پیشرفت جمهوری اسلامی می ترسند

متسابق شرکت کننده از کشور آلمان گفت: جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگی است که در زمینه های مختلف پیشرفت کرده است و این موضوع باعث تبلیغات دشمنان بر علیه او شده است. به گزارش پرس شیعه؛ سید عباس علی جوان ۲۸ ساله شرکت کننده از...