شکنجه به خاطر توهین نکردن به امام خمینی (ره) یادگاه شهیدان علم؛

شکنجه به خاطر توهین نکردن به امام خمینی (ره)

در مرداد ماه ۱۳۵۰ شمسی به اتهام تکثیر و پخش و بیانیه های امام خمینی (ره) در تحریم جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی به زندان افتاد و به جرم توهین نکردن به امام خمینی (ره) و لو ندادن همرزمانش، شکنجه های قرون وسطائی را تا مرز شهادت...