از فرمان خمینی تا خرمشهر های پیش رو یادداشت؛

از فرمان خمینی تا خرمشهر های پیش رو

ایران تنها کشوری است که عراق را در مقابل اذناب آمریکا، داعش تنها نگذاشت و همه ایران را به عنوان کشوری مقتدر میشناسند.  سید مجتبی حیدری: کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد، با اشاره به نقش انقلاب...