نگاهی به انقلاب های بزرگ دنیا نقش تمدنی انقلاب ها

نگاهی به انقلاب های بزرگ دنیا

این نوشتار ضمن بررسی تاثیرتمدنی انقلابات سیاسی، اجتماعی و صنعتی جهان، اعتقاد دارد که انقلاب اسلامی ایران از نظرشکل و محتوی هیچ شباهتی با انقلاب های بزرگ تا آن زمان نداشته است. نقش تمدنی انقلاب ها من بحث را با جمله ای...