والدین رحمت شده

والدین رحمت شده

فراگیری کلمه «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» توسّط فرزند والدینی که فرزند آنها کلمه «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» را فرا می گیرد ۱- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که آموزگار به کودکی «بسم اللَّه الرحمن الرحیم»...