ثروت‌ اندوزی عالم دین از بیت‌ المال با وراثت انبیا سازگاری ندارد یادداشت؛

ثروت‌ اندوزی عالم دین از بیت‌ المال با وراثت انبیا سازگاری ندارد

عالمانی که با دست داشتن در بیت‌المال، دنبال ساختن خانه‌ های مجلل هستند و بیت المال را ملک شخصی خود می دانند، نشانه‌ های انحراف آنان است .  آیت الله امینی درگفتاری با موضوع :سیره علمای ربانی در صرف بیت‌المال تاکید...