سیر تکامل خلقت انسان آیت الله سبحانی تشریح کرد؛

سیر تکامل خلقت انسان

حضرت آیت الله سبحانی با ناصحیح خواندن رفتن به سراغ دیگر مکتب ها گفت: انسان باید با کسب صفات سبعه، بهشت را به صورت رایگان به دست بیاورد؛ انسان باید بداند که در ابتدا نطفه بوده و با دیگر حیوانات تفاوتی نداشته و خداوند متعال...