جشنواره شعر فجر حرکت رو به جلویی دارد

جشنواره شعر فجر حرکت رو به جلویی دارد

سعید بیابانکی گفت: در ۲ سال اخیر که جشنواره شعر فجر، عامل فراخوان را حذف کرده و خود، آثار را رصد می کند، جشنواره ملی تر شده که به نظرم باعث حرکت رو به جلوی این جشنواره شده است. به گزارش پرس شیعه، سعید بیابانکی شاعر و...