وزیر دارایی آلمان درباره فروپاشی اتحادیه اروپا در بحران پناهندگان هشدار داد

وزیر دارایی آلمان درباره فروپاشی اتحادیه اروپا در بحران پناهندگان هشدار داد

وزیر دارایی آلمان درباره فروپاشی اتحادیه اروپا در بحران پناهندگان هشدار داده و خواستار راه حل سریعی برای این بحران شد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه "راینیشن پست" آلمان، "وولفگانگ شایبله"، وزیر دارایی آلمان در...