شبهات وهابی علیه اسلام و شیعه تبدیل به عقائد روشنفکری شده است هشدار آیت الله علوی بروجردی:

شبهات وهابی علیه اسلام و شیعه تبدیل به عقائد روشنفکری شده است

متاسفانه عقاید و شبهات وهابیت، علیه اسلام و شیعه در دانشگاه و حتی در دبیرستان تبدیل به عقائد روشنفکری شده و این عوامل نشان می دهد دشمن در حال فعالیت علیه اسلام است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله علوی بروجردی امروز در...