سیره علمی و عملی آیت الله سید موسی زر آبادی در برنامه ضیافت تبیین شد؛

سیره علمی و عملی آیت الله سید موسی زر آبادی

آیت الله زرآبادی عالمِ عامل، فاضل کامل، پیشوای عالمان عمل کننده، سید السند و قوت الاتقیاء الصالحین بودند که در بین مردم و شاگردان خود نفوذ اخلاقی داشتند. به گزارش پرس شیعه؛ محمدعلی حضرتی ها، پژوهشگر دینی، شب گذشته در...