رد پای آمریکا در جنجال پاناما ویکیلیکس:

رد پای آمریکا در جنجال پاناما

سخنگویان ویکیلیکس از دست داشتن آمریکا در تأمین مخارج و سازماندهی جنجال انتشار اسناد شرکت پانامایی موساک فونسکا خبر دادند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت روسی "اسپوتنیک" سایت ویکیلیکس که پرسرو صدا ترین افشاگری های...