بگردید چیزهای قیمتی را در وجودتان پیدا کنید

بگردید چیزهای قیمتی را در وجودتان پیدا کنید

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: هر کس خودش را بشناسد خدای خود را شناخته است. این طور نباشد که اگر آشغالی دیدی زود از خودت بدت بیاید و شلوغ کنی. می‌گفت: تا خودم جلو چشمم می‌آید از خودم بدم می‌آید. اصلا حرف من را...