شناسایی پیکر شهید «قوام کیانی» پس از ۳۵ سال نماینده کمیته جست و جوی مفقودین خبر داد:

شناسایی پیکر شهید «قوام کیانی» پس از ۳۵ سال

نهاوند - نماینده کمیته جست و جوی مفقودین گفت: پیکر شهید «قوام کیانی» پس از ۳۵ سال شناسایی شد . به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، بهرام دوست پرست در گفتگو با مهر با اشاره به شناسایی پیکر شهید «قوام کیانی» اظهار داشت: پیکر...