یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی برگزیده شد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی برگزیده شد

یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقات اصفهان به عنوان واحد فنی و مهندسی نمونه استان اصفهان در سال ۱۳۹۳ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزیده شد. به گزارش پرس شیعه؛ یک شرکت دانش بنیان، مستقر در شهرک...