تصاویر : شیخ قبیله، در شب قدر منفجر نشد!

تصاویر : شیخ قبیله، در شب قدر منفجر نشد!

انفجار زود هنگام کمربندی که شیخ تروریست یک عشیره می خواست آن را در شهر الدجیل منفجر کند، به مرگ وی منجر شد. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالحکیم ناجی خلف، بزرگ یک عشیره در منطقه طارمیه در شمال بغداد، کمربندی انتحاری به خود بسته...