استاد الازهر؛ مفتیان سلفی به شهوت و شکم مشغول هستند الازهر؛

استاد الازهر؛ مفتیان سلفی به شهوت و شکم مشغول هستند

احمد کریمه استاد الازهر در انتقاد از برخی جریان های اسلامی همچون سلفیه و اخوان المسلمین، فتواهای آنها را در راستای شکم و شهوت آنها دانست و از آنها خواست امر فتوا را به اهلش واگذار کنند. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ احمد کریمه...