شهیدان کوى حسین (ع)

شهیدان کوى حسین (ع)

اهل منطق و اصول مى گویند: تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد وگرنه تعریف ناقص است و نمى تواند هویت تعریف شده را آن چنان که هست نشان دهد. تعریف جامع و مانع نسبت به شهیدان کوى حسین این است که: اگر هر کدام از آنان را از...